SGB_blikomania_1920x500
eko nowe na www
formaty 300_1920x500
500+1920x500
SGB mobile_1920x500
ID SGB14
previous arrow
next arrow

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Gwarantowanie depozytów
Informacje ogólne


Depozyty zgromadzone we wszystkich bankach krajowych
(tj. z siedzibą na terytorium RP) są chronione
przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Szczegółowa lista banków objętych polskim systemem gwarancyjnym znajduje się na stronie www.bfg.pl

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w razie upadłości banku wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonych kwot.

Wysokość gwarancji:
Kwota depozytu nie przekraczająca równowartości w złotych
100 000 euro jest gwarantowana w całości.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

Czyje depozyty nie podlegają ochronie?

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

W jakiej walucie wypłacane są środki gwarantowane?

Czy można odzyskać część depozytów, która nie jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Gdzie można odebrać kwoty gwarantowane?